تاریخچه رویداد

برجسته‌ترين بازيگر مرد اصلي در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر مرد ميهمان در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر مرد اصلي در سريال کمدي

برجسته‌ترين بازيگر مرد مهمان در سريال کمدي

برجسته‌ترين بازيگر زن اصلي در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر زن مهمان در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر زن اصلي در سريال کمدي

برجسته‌ترين بازيگر زن مهمان در سريال کمدي

برجسته‌ترين بازيگر مرد مکمل در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر مرد مکمل در سريال کمدي

برجسته‌ترين بازيگر زن مکمل در سريال داستاني

برجسته‌ترين بازيگر زن مکمل در سريال کمدي

برجسته‌ترين کارگرداني در سريال ترکيبي

برجسته‌ترين کارگردان برنامه ترکيبي مناسبتي

برجسته‌ترين کارگردان سريال کمدي

برجسته‌ترين کارگردان سريال داستاني

برجسته‌ترين نويسندگي براي سريال کوتاه، فيلم يا برنامه داستاني

برجسته‌ترين نويسندگي براي سريال داستاني

برجسته‌ترين نويسندگي براي سريال کمدي

برجسته‌ترين نويسندگي براي برنامه ترکيبي

برجسته‌ترين نويسندگي براي سريال ترکيبي

برجسته‌ترين برنامه کوتاه پويانمايي

برجسته‌ترين سريال مستند يا واقعي

برجسته‌ترين برنامه مستند يا غيرخيالي

برجسته‌ترين سريال گفتگومحور ترکيبي

برجسته‌ترين سريال ترکيبي

برجسته‌ترين برنامه ويژه نمايشي

برجسته‌ترين سريال يا برنامه آگاهي بخش

برجسته‌ترين برنامه واقعي ساختارمند

برجسته‌ترين برنامه حقيقي بدون ساختار

برجسته‌ترين مسابقه

برجسته‌ترين سريال کوتاه

برجسته‌ترين سريال کمدي

برجسته‌ترين برنامه پويانمايي

برجسته‌ترين سريال داستاني

برجسته‌ترين مجري برنامه واقعي يا مسابقه واقعي

برجسته‌ترين فيلم تلويزيوني